Photogen.lu Forum (http://www.photogen.lu/forum/index.php)
- Offtopic (http://www.photogen.lu/forum/board.php?boardid=26)
-- Projet Virstellungen (http://www.photogen.lu/forum/board.php?boardid=27)
--- Fotokalener 2021 (http://www.photogen.lu/forum/thread.php?threadid=2125)


Geschrieben von wuff am 01.11.2020 um 10:34:

  Fotokalener 2021

Bonjour alleguer,

Ech wollt hei op m?in Fotokalenner opmierksam maachen.
En huet als Thema 'D?i sch?insten Plaatzen vun L?tzebuerg' an as am A4 an A3 erh?ltlech zum Pr?is vun 20?/A4 resp. 35?/A3. Transport kascht 4? pro Bestellung.
Mat folgendem Link k?nnt dir ierch den Kalenner unkucken. https://www.facebook.com/mikeweiwers/posts/150556676753835

Ech maachen pro Kalenner en Don vun 3verwirrt A4)/5verwirrt A3) un https://www.kriibskrankkanner.lu/ domat maacht dir dann och gl?ichz?iteg eppes guddes mam Kaaf vum Kalenner.

Bestellen k?nnt dir mat enger Mail op mike@killer.luGeschrieben von pixelman10 am 12.11.2020 um 19:51:

  RE: Fotokalener 2021

Komme lauter Hieroglyphen un


Powered by: Burning Board 2.2.2 © 2001-2004 WoltLab GmbH